New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41605
   - carti34426
   - albume3279
   - altele3900
Nr. exemplare44910
Nr. titluri cu exemplare38321
Nr. exemplare imprumutate382
Nr. exemplare imprumutate de returnat105
Nr. exemplare imprumutate expirate103
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39743
Nr. cititori1480
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
11.08.20220
Total0

OK.