New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri42150
   - carti34968
   - albume3279
   - altele3903
Nr. exemplare45570
Nr. titluri cu exemplare38866
Nr. exemplare imprumutate1373
Nr. exemplare imprumutate de returnat174
Nr. exemplare imprumutate expirate163
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39620
Nr. cititori1475
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
16.10.20210
Total0

OK.