New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 14 t: a: ). Next results:

1. Alexandrescu, Sorin
La modernité à l'Est: 13 aperçus sur la littérature roumaine/ Sorin Alexandrescu
Editura Paralela 45, 1999, Pitesti , (carte) 349p., ISBN 973-9433-63-4
Topics (ro): literatura româna - critica literara; romanul interbelic - literatura româna; Junimea - discurs politic - discurs cultural; Eliade, Mircea; Cioran, Emil; modernitate - postmodernism - literatura româna
Topics (en): Romanian literature - literary criticism; the novel between wars - Romanian literature; Junimea - political speech - cultural discourse; Eliade, Mircea; Cioran, Emil; modernity - postmodernism - Romanian literature
Position: Vt.2-ALE UDC: 821.135.1
Series: Colectia Mediana
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


2. Folschweiller, Cécile
Philosophie et nation : les Roumains entre question nationale et pensée occidentale au XIXe siècle / Cécile Folschweiller ; [préface Catherine Durandin]
Honoré Champion Éditeur, 2017, Paris , (carte) 592p., ISBN 978-2-7453-3127-4
Topics (ro): istoria ideilor - intelectuali - România - 1866-1914; filosofie - idei despre natiune - România - sec. XIX-XX; Junimea - Maiorescu, Titu, 1840-1917
Topics (en): history of ideas - intellectuals - Romania - 1866-1914; philosophy - ideas about nationhood - Romania - 19th-20th c.; Junimea circle - Maiorescu, Titu, 1840-1917
Position: Vj.5-FOL
Series: Bibliothèque d'études de l'Europe Centrale. Série littérature et culture de l'Europe du Sud-Est;
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


3. Lovinescu, E. [ed.]; Maiorescu, Titu; Pogor, Vasile; Rosetti, Theodor; Xenopol, A. D.; Panu, G.; Lambrior, Al.; Burla, Vasile; Missir, P.
Antologia ideologiei Junimiste: culegere de studii neadunate pana acum in volum/ [editor] E. Lovinescu; T. Maiorescu, V. Pogor, Th. Rosetti, A. D. Xenopol, G. Panu, A. Lambrior, V. Burla, P. Missir
Casa Scoalelor, 1942, Bucuresti , (carte) 461p.
Topics (ro): istoria literara - România - sec. XIX - Junimea, societate literara - antologie de texte
Topics (en): literary history - Romania - 19th c. - Junimea, literary society - anthology of texts
Position: Vt.1-LOV UDC: 82.09=135.1
Reviews:


4. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. VI: « Junimea »: Titu Maiorescu - Teodor T. Burada - S. Fl. Marian - I. Urban-Jarnik - Dimitrie Onciul - Sextil Puscariu - N. Petrascu - Literatura si arta româna: Duiliu Zamfirescu - Vasile Alecsandri - Paulina Alecsandri - N. I. Apostolescu - Maria Baiulescu - I. Bârsan - I. L. Caragiale - George Cosbuc - Barbu Delavrancea - Anghel Demetriescu - C. Diaconovici - Tr. Djuvara - Mihaiu Eminescu - Em. Grigorovitza - Sp. Haret - N. Iorga - St. O. Iosif - Titu Maiorescu - Const. Nottara - D.C. Ollanescu - Gala Galaction - Vasile D. Paun - Ioan N. Roman - Nicolae Vaschide - Alex. Vlahuta - Alexandru D. Xenopol - I. A. Zanne - Maggiorino Ferraris - Tullo Massarani etc. etc. / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1938, Bucuresti , (carte) ccxviii, 522 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX - Junimea, societate literara; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th century, the - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (6) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


5. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. V: « Junimea »: Titu Maiorescu - Ion Creanga - Alex. Odobescu - Ioan Popovici - Nicolae Nicoleanu - Alex. Lambrior - Miron Pompiliu - Petre P. Carp - Lascar Catargi - P. Mavrogheni - Ioan Slavici - George Cosbuc - M. Eminescu - I. A. Cantacuzino - A. Drogli - Eduard Gruber - Iacob C. Negruzzi - Alex. D. Xenopol - Dimitrie Xenopol - Theodor Serbanescu - I. A. Bratescu-Voinesti - Ion Petrovici - Barbu Delavrancea / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1934, Bucuresti , (carte) lxxxvi, 468 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (5) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


6. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. IV: « Junimea »: Mite Kremnitz: Amintiri fugare despre Eminescu, George Allan: Un caracter de artist - M. Eminescu - Henrietta Eminescu - Veronica Micle - T. Maiorescu - Serban Eminescu - N. Eminescu - Dimitrie Xenopol - A. D. Xenopol: Istoria ideilor mele - V. A. Ureche - I. Bogdan - V. Alecsandri - D. Onciul - Calistrat Hogas: Procesele-verbale ale Junimii - Membrii Junimii / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1933, Bucuresti , (carte) xcvi, 536 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX - Junimea, societate literara; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th century, the - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (4) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


7. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. III: « Junimea »: Scrisori dintre anii 1863-1929 dela: Alex. Cihac - N. Xenopol - Ion Ghica - Angelo de Gubernatis - Th. Alexi - I. A. Cantacuzino - Fr. Dame - I. Sbierea - N. G. Pruncu - Gr. Tocilescu - N. Gane - M. Eminescu - B. Delavrancea - St. O. Iosif - Al. Vlahuta - Ion Creanga - Colo (?) - Ziarul "Tribuna" - I.U. Jarnik - Teatrul National - I. Slavici - A. Chibici-Revneanu - I. C. Negruzzi - T. Maiorescu - V. Conta - G. Cosbuc - Al. Odobescu - M. Pompiliu - P.P. Carp - D. Onciul - I. L. Caragiale - S. Bodnarescu - G. Bengescu-Dabija - S. Haret - Gh. Panu - Matilda Poni - S. Fl. Marian - St. G. Vargolici - N. Petrascu - Th. Rosetti - Mihail Sadoveanu - Al. D. Xenopol - C. I. Istrati - Vicentiu Babes - Vasile A. Ureche - Mite Kremnitz / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1932, Bucuresti , (carte) xxviii, 480 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (3) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


8. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. II: « Junimea »: Scrisori din anii 1863-1913 catra Iacob C. Negruzzi primite dela Costache Negruzzi - Gr. M. Alexandrescu - Costache Negri - Vasile Pogor - Al. D. Xenopol - Samson Bodnarescu - George Sion - Vasile A. Ureche - Vasile Conta - Iosif Vulcan - I. Slavici - Nicolae Schelitti - Theodor Serbanescu - Th. C. Vacarescu - George I. Lahovari - Ioan S. Nenitescu - Alexandru Odobescu - Mihail Zamfirescu - Andrei Bârseanu - Mihail Strajan - Grigore H. Grandea - Alexandru Candiano-Popescu - Constantin Esarcu - Ciru Oeconomu - Virgil Onitiu - Constantin I. Istrati - George Bengescu - Dimitrie C. Ollanescu / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1932, Bucuresti , (carte) xlii, 452 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (2) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


9. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. XIII: Cuprinsul si indicele volumelor I - XII / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1946, Bucuresti , (carte) 410 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (13) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


10. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. XII: Corespondenta literara si culturala privitoare la anii 1890-1934 si în special la « Samanatorul », scrisori din anii 1890-1934 catra Nicolae Iorga dela: V. Pârvan - George Orleanu - Augustin Paul - Vasile Pop - Ion Pop Reteganul - Aurel C. Popovici - Iosif Popovici - Dr. Proca - dr. Ion Radovici - C. Radulescu-Codin - Petru Rascanu - Wjaczeslaw Rcyha - Eug. Revent - D. R. Rosetti - Demostene Russo - Ioan Russu-Sirianu - Cristian Sandfeld - C. Sandu-Aldea - Gh. Sapunaru - Ion Sârbu - Rujard Scholz - Ion Scurtu - M. Sadoveanu - Iudita Secula - Sever Secula - Octavian Smighelschi - Petre Stanciof - C. Stere - Paul Gore - Th. M. Stoenescu - D. A. Teodoru - Grigore Tocilescu - Alexandru Vlahuta - N. Vulovici - Theodor Westrin - etc.etc.etc. / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1940, Bucuresti , (carte) xxiv, 496 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (12) UDC: 82.09=135.1
Reviews:Next results: